STATUT SUWALSKIEGO STOWARZYSZENIA AMAZONKA

(tekst jednolity)

  Rozdział I

Postanowienia ogólne§1 Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą kobiety po leczeniu raka piersi, działalność oparta na pracy wolontariatu.

 

§ 1a Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu.

 

§2 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, pozarządową, działającą na zasadzie dobrowolności.

 

§3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz miasto Suwałki.

 

§4 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki oraz znaków zatwierdzonych przez       władze stowarzyszenia.  

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest organizacją apolityczną i powołuje się na czas nieokreślony.Rozdział II

Cele i formy działania§5 Celem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi, a także włączaniu kobiet w aktywne życie środowiska lokalnego, zarówno w dziedzinie społecznej, gospodarczej jak i kulturalnej.

 

§6 Zadaniem Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. Wzajemne wsparcie,

 2. Podnoszenie kondycji fizycznej i psychicznej członków,

 3. Promocja zdrowia,

 4. Profilaktyka chorób nowotworowych,

 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,

 6. Pomoc rodzinom z problemem onkologicznym,

 7. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań,

 8. Promocja aktywnego udziału członków w życiu kulturalnym regionu,

 9. Wspieranie i promowanie własnej twórczości artystycznej i rękodzielniczej członkiń,

 10. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz turystycznych,

 11. Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości korzystania z profesjonalnej rehabilitacji,  

 12. Organizacja i promocja wolontariatu,

 13. Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet,

 14.  Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej

 15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

§7 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że uzyskane dochody będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

§7a Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie wszystkich swoich celów i zadań statutowych. Dochód z działalności odpłatnej może być wykorzystany tylko na cele i zadania statutowe.Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki§8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych

 • wspierających

 • honorowych

 

§9 Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są kobiety po leczeniu raka piersi.

 

§10 Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja wykazująca się działalnością w walce z rakiem piersi.

 

§11 Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§12 Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

 2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

 3. Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

 

§13 Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

 2. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. Regularne opłacanie składek w wysokości uchwalonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

 4. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.

 

§14 Członkostwo wygasa poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie

 2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia

 3. Śmierć członka

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia§15 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie

 2. Zarząd

 3. Komisja rewizyjna

 4. Przewodnicząca Stowarzyszenia

 

§16 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 2 kadencje. W głosowaniu bierze udział minimum 50 % członków Stowarzyszenia.

 

§17 Uchwały władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §23 zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne o ile zebrani nie ustalą tajności,

 2. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Przewodniczącego.

 

§18

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających.

 2. Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w p. 1 kończy się wraz z upływem kadencji tego organu.Rozdział V

Walne zebranie§19 Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata.

 

§20 W zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia

 

§21 Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

 2. Wybieranie w tajnym głosowaniu władz Stowarzyszeniami

a) przewodniczącej Zarządu

b) 3-6 członków Zarządu

c) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej

 1. Określenie celów działania Stowarzyszenia

 2. Określenie Statutu i jego zmian

 3. Uchwalenie regulaminu Walnego zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 4. Podejmowanie uchwał i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad

 5. Ustalanie wysokości składek

 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia

 7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

 8.  W przypadku prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej, Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób pokrycia strat.

 

§ 22 Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które zwołuje Zarząd.

 1. Z własnej inicjatywy

 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej

 3. W ciągu miesiąca od umotywowanego żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych

§23 Walne Zebranie Członków podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 Za obecnego uważa się również członka Stowarzyszenia, który pisemnie upoważnił innego członka Stowarzyszenia do oddania głosu w jego imieniu.Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia§24

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami

 2. W skład zarządu wchodzą:

a) przewodnicząca

b) 3-6 członków wybranych przez Walne Zebranie

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona:

a) wiceprzewodniczącą

b) sekretarza

c) skarbnika

 1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawieszać każdego z członków Zarządu.

 

§25 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania

 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia

 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

 5. Określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

 6. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu

 7. Rozstrzygnięcia sporów między członkami Stowarzyszenia

 8. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

 9. Podpisywanie dokumentów wynikających z uchwał leży w kompetencji Przewodniczącego Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej z zastrzeżeniem §30  Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 

§26 Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącą Komisji.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

c) nie mogą otrzymywać z tytułu funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone (Art. 8 p.8) ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§27 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza jego działalności finansowej

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

 3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu

 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 5. Wnioskowanie o zawieszeniu czynności Przewodniczącego lub innych członków zarządu o zwołanie Walnego Zebrania

 

§28 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia

 

Rozdział VIII

Majątek i fundusze

 

§29 Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze składające się z:

 1. Składek członkowskich,

 2. Darowizn i zapisów,

 3. Dotacji i subwencji,

 4. Działalności Gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów,

 5. Udziałów i odsetek bankowych,

 

§30 Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby spośród wymienionych:

 1. Przewodniczący

 2. Wiceprzewodniczący

 3. Skarbnik

 

§31 Upoważnienia, o których mowa w §30, mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez Stowarzyszenie.

 

§32 Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych osobami bliskimi.

 

§33 Stowarzyszenie nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§34 Stowarzyszenie nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.

 

§35 Stowarzyszenie nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

§36 Uchwały w sprawie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§37 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów – 3/4 przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§38 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu